راه حل

خط تولید بازیافت زباله های پلاستیکی شستشو
خط تولید گندله سازی پلاستیک